Feeds:
Færslur
Athugasemdir

Grein birt í Fréttablaðinu 2. mars 2016:

Orkumálastjóri segir í grein í Fréttablaðinu 27. febrúar 2016, að í rammaáætlun þurfi í mörgum tilfellum að endurvinna fyrra mat á virkjunarkostum í verndarflokki út frá nákvæmari skilgreiningu á svæðismörkum. Þessi fullyrðing hans stenst ekki því í skýringum við lög um rammaáætlun er tekið fram að virkjunarsvæði í vatnsafli miðist við allt vatnasvið fallvatns ofan þeirrar virkjunar sem nýtir fallið og farveg fallsvatnsins neðan virkjunar. Hugmyndir um að það dugi að breyta útlínum virkjunarhugmynda í verndarflokki lítilega, eins og t.d. Norðlingaölduveitu, og kalla þær nýju nafni eru því ekki gjaldgengar.

Rammaáætlun byggir á því að skoða margar tillögur um virkjanir samtímis og draga í þrjá dilka; landsvæði sem vænlegt væri að virkja (nýtingarflokk), svæði sem skoða þyrfti betur (biðflokk) og svæði sem heilladrýgst er að hlífa við virkjunarframkvæmdum (verndarflokk). Þær leikreglur sem Alþingi setti um rammaáætlun með lögum kveða skýrt á um að hefja skuli undirbúning að friðlýsingu landssvæða sem ástæða þykir til að friðlýsa gagnvart orkuvinnslu. Þessu ákvæði laganna hefur umhverfisráðherra ekki sinnt sem skyldi.

Markmiðið rammaáætlunar er að ná sem víðtækastri sátt um landnýtingu með víðtæku samráði, opnu matsferli og greiningu hæfustu sérfræðinga. Það var grundvallaratriði að svæði sem færu í verndarflokk yrðu ekki tilefni til frekari átaka gagnvart virkjunaráformum; og að næsta stig í umfjöllun um þessi svæði yrði tillaga að verndun þeirra.

Þessu vill orkumálastjóri nú breyta orkugreiranum í hag. Gangi áform hans og Landsvirkjunar eftir yrði grundvelli rammaáætlunar raskað til ónýtis! Löggjafinn vitandi vits vildi ekki hleypa Orkustofnun að svæðum sem hann jafnframt hafði falið umhverfis- og auðlindaráðherra að undirbúa fyrir friðlýsingu. Hefði Alþingi valið þá leið sem orkumálastjóri lýsir eftir, hefði löggjafinn skapað mikla óvissu um friðlýsingarferlið og um leið stofnað til meiri vanda en hann var að reyna að leysa.

Að heimila, Orkustofnun, opinberri stjórnsýslustofnun, að eftir hentugleika leggja fram tillögur að virkjunum á svæðum sem löggjafarvaldið hefur áður ákveðið að beri friðlýsa, stenst hvorki lög né góða stjórnsýsluhætti.

Að lokum, mikla furðu vekur að orkumálastjóri skuli leyfa sér að ráðast á verkefnisstjórn rammaáætlunar með órökstuddum ásökunum um að þar fari fámenn klíka sem framið hafi valdarán. Slíkur málflutningur skaðar trúverðuleika þeirrar mikilvægu stofnunar sem hann fer fyrir.

 

Mér var bruðið að lesa tillögur að nýjum starfsreglum fyrir verkefnisstjórn rammaáætlunar. Það var sem Landsvirkjun hefði stýrt pennanum. Að mínu mati yrði margrar ára starf lagt í rúst ef reglurnar taka gildi í þessu formi. Hér er bréfið mitt til ráðherra.

Bréf til Sigrún Magnúsdóttur, Umhverfis- og auðlindaráðherra

 21. febrúar 2015

 Athugasemdir vegna tillögu að breyttum STARFSREGLUM verkefnisstjórnar verndar- og orkunýtingaráætlunar

Það vekur bæði furðu og áhyggjur að umhverfis- og auðlindaráðherra hefur lagt fram tillögu sem mun breyta grunnreglu rammáætlunar, að svæði í verndarflokki verði ekki tilefni til frekari átaka um virkjunaráform heldur verði tekið til við að vernda þau í samræmi við þar að lútandi lög.

Það var Framsóknarflokkurinn sem átti frumkvæði að því að leggja upp í þá vegferð sem gengur undir nafninu „rammaáætlun“. Hugmyndin kom fyrst fram þegar Steingrímur Hermannsson var forsætisráðherra. Málið komst svo á rekspöl í ráðherratíð Sivjar Friðleifsdóttur og Finns Ingólfssonar. Þáverandi formaður Landverndar, Jón Helgason, fyrrverandi forseti Alþingis, vann ötullega að því að koma þessu verkefni í gang. Ég naut þeirra forréttinda að starfa við hlið hans á þeim tíma.

Aðferðin sem rammaáætlun byggir á er í senn einföld og flókin og tímafrek; að skoða margar tillögur um virkjanir samtímis og draga í þrjá dilka; landsvæði sem vænlegt væri að virkja (nýtingarflokk), svæði sem skoða þyrfti betur (biðflokk) og svæði sem heilladrýgst er að hlífa við virkjunarframkvæmdum (verndarflokk).

Markmiðið rammaáætlunar var að ná sem víðtækastri sátt um landnýtingu með víðtæku samráði, opnu matsferli og greiningu hæfustu sérfræðinga. Það var grundvallaratriði að svæði sem færu í verndarflokk yrðu ekki tilefni til frekari átaka gagnvart virkjunaráformum, og að næsta stig í umfjöllun um þessi svæði yrði tillaga að verndun þeirra. Það var einnig ljóst að áfram yrði fjallað um þá kosti sem féllu í nýtingarflokk í samræmi við lög um umhverfismat og þar að lútandi leyfisveitingar.

Þær leikreglur sem framangreindir ráðherra Framsóknarflokksins lögðu grunn að voru lögfestar 16. maí 2011 í lögum um verndar- og orkunýtingar áætlun. Í 6. gr. þeirra laga segir „stjórnvöld skulu þegar Alþingi hefur samþykkt verndar- og nýtingaráætlun hefja undirbúning að friðlýsingu landssvæða sem ástæða þykir til að friðlýsa gagnvart orkuvinnslu samkvæmt verndarflokki áætlunarinnar“. Í skýringum við frumvarpið er tekið fram að virkjunarsvæði í vatnsafli miðist við allt vatnasvið fallvatns ofan þeirrar virkjunar sem nýtir fallið og farveg fallsvatnsins neðan virkjunar. Einnig er tilgreind sú meginregla að hvers konar framkvæmdir og rannsóknir vegna virkjunarkosta í verndarflokki séu óheimilar.

Á heimasíðu ráðuneytisins eru nú til kynningar tillögur að breyttum starfsreglum verkefnisstjórnar verndar- og orkunýtingaráætlunar. Um er að ræða grundvallarbreytingu á gildandi reglum, en ekki smávægilegar lagfæringar. Ekki hafa komið fram nokkur rök fyrir því að ekki sé hægt að ljúka núverandi mati með gildandi reglum. Að gerð sé svo veigamikil breyting á starfsreglum þegar verkefnið sem þær ná til er að komast á lokastig, er tæplega samræmanlegt góðum stjórnsýsluháttum. Þá má efast um að ráðherra fari að lögum (6 mgr. 10. gr.) sem tilgreina að ráðherra seti reglur um hvernig verkefnisstjórn skuli starfa að fengnum tillögum verkefnisstjórnar.

Því er heillvænlegast fyrir samfélagið að halda sig við gildandi reglur og láta hugsanlega endurskoðun bíða næsta áfanga.

Áhyggjur mínar beinast sérstaklega að grein 7 í tillögu ráðherra. Þar stendur eftirfarandi:

«Verkefnisstjórn fær afhentan lista frá Orkustofnun yfir virkjunarkosti sem að mati Orkustofnunar eru nægjanlega skilgreindir til að fara til umfjöllunar hjá verkefnisstjórn og lýsingu á fyrirhugaðri virkjun í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 530/2014 um virkjunarkosti í verndar- og orkunýtingaráætlun. Verkefnisstjórn skal taka þá virkjunarkosti til umfjöllunar og fela faghópum að hefja vinnu við mat á þeim virkjunarkostum og þeim landsvæðum sem viðkomandi virkjunarkostir hafa áhrif á.».

Með þessu er hlutverk Orkustofnunar aukið frá gildandi reglum. Það muni valda uppámi og óvissu í friðlýsingu á svæðum sem fallið hafa í verndarflokk og magna ófrið um virkjanir.

Framangreind grein veitir Orkustofnun að því er virðist ótakmarkaða heimild til að leggja fram tillögur til mats á virkjunarkostum. Verkefnistjórn rammaáætlunar ber að fara að tillögum Orkustofnunar og taka slík svæði til mats. Svæði sem eftir umfangsmikið mat og ákvörðun Alþingis er búið að skilgreina í verndarflokk. Svæði sem lögum samkvæmt ættu að vera í friðlýsingarferli, verða aftur bitbein.

Hlutverk Orkustofnunnar er með umtalsvert veigameira en verið hefur fram að þessu. Ég skil 2.mgr. 9. gr. laganna sem svo að Orkustofnun skuli leggja fram tillögur um nýja virkjunarkosti og þá sem áður hafa verið settir í biðflokk. Löggjafinn vitandi vits vildi ekki hleypa Orkustofnun að svæðum sem búið væri að setja í verndarflokk, þ.e. svæði sem hann jafnframt hafði falið umhverfis- og auðlindaráðherra að undirbúa fyrir friðlýsingu. Hefði hann gert það hefði hann jafnframt skapað mikla óvissu um friðlýsingarferlið sjálft og skapað meiri vanda en hann var að reyna að leysa.

Þessi tillaga er ekki eingöngu í mótsögn við 2. mgr. 9. gr. laganna. Hún er einnig augljóslega í fullkomnu ósamræmi við viðtekna og almenna stjórnsýsluhætti; að heimila opinberri stjórnsýslustofnun eftir hentugleika leggja fram tillögur að virkjunum á svæðum sem löggjafarvaldið hefur áður ákveðið að beri friðlýsa.

Falli ráðherra ekki frá þessum áformum brestur sá grunnur fyrir rammaáætlun sem lagður var fyrir 17 árum síðan. Það yrði til að ónýta það brautryðjendastarf sem framsýnir ráðamenn Framsóknarflokksins lögðu upp með og víðtækur stuðningur var við. Það yrði mikið óheillaspor! Hætt er við að ófriður magnist og við taki langur málarekstur fyrir dómstólum landsins, sem kostar bæði fé og leiðindi. Ég bið því ráðherra að staldra við, draga tillöguna til baka og standa vörð um grundvöll rammaáætlunar, og gera ekki breytingar á gildandi reglum sem skapa yfirvofandi hættu á að farið verði að hrófla við svæðum sem komin eru í verndarflokk.

Með vinsemd og virðingu, Tryggvi Felixson

Men har islændingene det bedre?

Artikel publiceret i Nyt fra Island, udgivet af Dansk Islandsk Samfund, december 2015:

”Guð blessi Ísland” er et citat som islændingene forbinder med en tale som daværende statsminister Geir H. Haarde holdt til nationen i oktober 2008. Island befandt sig i en alvorlig og næsten ubegribelig krise. Det var en krise der ikke lignede de kriser som islændingene så mange gange før har oplevet gennem landets historie: kriser og katastrofer skabt af vulkanudbrud, jordskælv eller fordi landet var omringet af is fra Grønland. Det var en krise skabt af mennesker, mest af islændingene selv. Når landets banker står til at blive lukket og der ikke findes mere valuta til at importere nødvendigheder, er der risiko for at hele samfundet vil gå i stå.

Islændingene havde inden krisen lånt mange penge fra udlandet. De lånte penge blev i løbet af få år enorme summer: op til 7 gange højere end den årlige nationale produktion (BNP) i 2008. Der var tale om privat låntagning, penge som i høj grad blev kanaliseret gennem landets tre banker (Landsbanki, Glitner og Kaupthing). Kreditorerne har tabt det meste. Det er et mysterium hvad der blev af de mange penge.

Bankerne var for store for Island

I løbet af 2008 kom det globale finansieringssystem i krise, og krisen blev meget alvorlig efter den amerikanske banks Lehman Brothers krak i september samme år. De islandske banker havde i længere tid haft vanskeligheder med at refinansiere deres enorme gæld. Efter Lehman Brothers krak blev det helt umuligt at finde penge på de globale lånemarkeder. Selv om den islandske stat gerne ville træde til med hjælp, var det ikke muligt. Der var ikke penge nok i selve statskassen. Sedlabankinn, der er søsterbank til Danmarks Nationalbank, kunne i princippet have trykt nogle flere islandske kronesedler. Men det ville have været til ingen nytte, fordi de udenlandske kreditorer skulle have deres penge i international valuta. Island havde opbygget et banksystem som var mange gange større end et land med lidt over 300.000 indbyggere kunne bakke om når det går galt. Det så rigtig mørkt ud. Der var sandelig behov for den guds hjælp som statsministeren bad om.

Og hjælpen er kommet. Mørket i økonomien er erstattet af lys. Økonomien vokser med mindst 4 % i år og Sedlabankens prognoser for de kommende år indikerer at der er tale om en vedvarende positiv udvikling. Arbejdsledigheden er under 4 % og balancen i statens økonomi er positiv. Og trods uhørt høje lønstigninger efter en lang periode med uro på arbejdsmarkedet, er inflationen under den magiske 2 % grænse, takket være gunstige oliepriser og en styrket islandsk krone. Nu kommer der så en rigtig stor gave! Statens gæld vil kunne blive reduceret med over 300 milliarder islandske kroner, hvis alt går som planlagt.

Kreditorerne betaler for at komme ud af Island

Efter forhandlinger med de krakkede bankers kreditorer, ser det ud til at den kæmpestore udenlandsgæld er ved at forsvinde. Hvordan kan det lade sig gøre? Altinget har vedtaget love om valutarestriktioner og hindringer for at der udbetales fra konkursboerne hvis der er risiko i forhold til den finansielle stabilitet. Med det som udgangspunkt har staten en god forhandlingsposition i forhold til kreditorerne, som ønsker udbetalinger i valuta for at komme hurtigst muligt ud af den islandske økonomi med de værdier de kunne finde i konkursboerne. Kreditorerne kan komme ud med deres værdier under den betingelse at det ikke truer finansiel stabilitet. Det betyder faktisk at en del af værdien overførers til staten til at sikre stabilitet. Udgangsbilletten koster over 300 milliarder kroner. Det er mange penge i forhold til et årlig BNP som lyder å 2.000 milliarder kr.

Selvfølgelig takker Islands nuværende regering sig selv for økonomiens gunstige tilstand. Men i bagspejlets klogskab kan man se, at alle regeringer fra oktober 2008 har gjort noget rigtigt for at underbygge en vellykket omvej fra nationalt bankerot.

Det er nogle som mener at erfaringen i Island vil blive en del af lærebøgene til verdens økonomistuderende i fremtiden.

Utaknemligt folk

Så skulle man tro at Islands befolkning var lettet og i taknemmelighed udtrykte støtte til regering og de partier som har ledet landet gennem krisen og mod en lysere fremtid for økonomien. Det er ikke tilfældet! Gallup viser at de to partier, det konservative Sjálfstæðisflokkurinn og midterpartiet Framsóknarflokkurinn, som har dannet flertalsregering de sidste par år, har en tilslutning på lidt over 30 % af vælgerne. Gallup viser også at det ikke går godt for de 2 partier som dannede den tidligere regering; det socialdemokratiske Samfylking og De Venstre Grøne. Samlet har de 2 partier en tilslutning som er omkring 20 %. Det er Piratpartiet, som fik 3 mandater af 63 ved sidste valg til Alting, som har den bredeste støtte blandt befolkningen. Piraterne har det sidste halve år ifølge Gallup haft støtte fra godt over 30 % av vælgerne.

Den styrkede økonomi har heller ikke stoppet islændingenes længsel efter at flytte væk. I perioden 2009 til 2014 flyttede 7.000 flere islandske statsborgere fra Island end der flyttede tilbage fra udlandet. Det svarer til over 2 % av landet befolkning. Til trods for opsving i økonomien fortsætter den negative migrationstrend i 2015.

Hvis det ikke var for indvandring af udenlandske statsborgere, havde det været helt umuligt at skaffe arbejdskraft til den voksende økonomi. Det er ikke mindst turismen, der har bidraget mest til økonomiens vækst, som ikke kan klare sig uden hjælpende hånd fra udenlandsk arbejdskraft. Tal fra september 2015 viser at antallet af overnatninger på hoteller er vokset med 27 % i forhold til året før.

Løftebrudet skræmmer

Hvorfor stopper fraflytning fra Island ikke når den økonomiske udvikling er positiv, og hvad forklarer vælgerflugten fra de gamle partier? Svaret kunne være en generelt negativ sindstilstand blandt befolkningen i kølvandet på krisen. Det kom som et chok at systemet ikke var mere robust. Men det kan også være at løfter om reformer ikke er blevet indfriet. Hvad blev der af den nye grundlov som blev lovet og vedtaget ved en folkeafstemning? Hvorfor bliver ikke alle reformtiltagene som Altinget blev enig om i kølvandet på krisen gennemført? Hvad blev der af valget om EU medlemskab som alle partier havde lovet? Hvor er den boligpolitiske reform som er lovet?

Og så er økonomien måske ikke helt så god som nøgletallene indikerer? Der er en underliggende usikkerhed om økonomiens fremtid med en svingende valuta, forventninger om højere inflation og boliglån, hvis hovedstol stiger i takt med prisstigningerne. Renterne er også meget høje. Sedlabankinn har nylig hævet 7 dages renten til 5,75 % for at undgå at inflationen, som konsekvens af de høje lønstigninger, oversiger 2,5 % målet. Relativt lave timelønninger betyder at islændingene skal arbejde ekstra længe for at klare dagen og vejen, og det går ud over familielivet. Boligpriserne er høje og der mangler både alternative boligformer og finansiering af den dominerende ejerbolig politik til rimelige renter. Mange unge mennesker har svært ved at skrabe sammen til boligkøb og huslejen stiger, bl.a. pga. at flere boliger udlejes til turister. Hvis den nuværende regering skal holde magten efter valget til Altinget i 2017, skal den hurtigt ændre nogle af disse bekymringer.

 

 

 

 

 

Efterfølgende skrev jeg i „Nyt fra Island“, i march 2015:

Retten til fri færdsel i naturen, den såkaldte allemandsret, er indgroet i folkesjælen i Island. Den er også indskrevet i naturfredningsloven. Ifølge den har alle lov til at færdes og opretholde sig hvor som helst i landet så længe de holder landets love. Samtidig er alle også forpligtede til at vise hensyn, ikke at skade naturen samt respektere landejernes legitime interesser. Om jordbrugsmark og område tæt på fast ejendom gælder også nogle restriktioner.

Dagens udfordring er, at landets sårbare natur knap kan tåle, at landets 330.000 indbyggere træder hvor som helst uden restriktioner. Når antallet af turister overstiger én million, som prognosen for 2015 indikerer, er der ingen tvivl om, at en yderligere regulering af færdsel i naturen er påkrævet. Dette har aktualiseret spørgsmålet, om den hurtigt voksende turisme kan føre til, at allemandsretten i sin nuværende form hører fortiden til.

I perioden 2000 – 2012 voksede antallet af turister med 7,3 % årlig, men de to seneste år er væksten steget til 21 %. En Gallup blandt turistene indikerer at Island, trods den hurtige vækst i antallet af gæster, lever op til de besøgendes forventninger. Regeringen frygter dog, at uden tiltag for at forbedre forholdene på de mest besøgte steder, vil turisternes tilfredshed begynde at dale. Til sidst vil det kunne skade den industri, som i disse år bidrager mere til økonomien end selve fiskeriet.

Derfor har regeringen lagt et forslag frem i altinget med det formål at beskytte Islands natur ved at bygge nødvendig infrastruktur, for at undgå at de mest populære rejsemål bliver skadet eller ødelagt af turisterne. Og det koster penge, flere penge end finansministeren er interesseret at tage ud af statskassen. Derfor foreslår regeringen, at altinget vedtager en lov der gør det muligt at skaffe midler til en fond, som skal finansiere de nødvendige tiltag. Så langt er de fleste enige.

Uenigheden starter omkring forslaget om, hvordan pengene skal skaffes. Ifølge forslaget skal alle som er fyldt 18 år købe et naturpas, náttúrupassi, hvis de fra 2016 ønsker at besøge naturskønne områder som staten ejer og administrerer som turistdestinationer. Turistattraktioner som er i privateje, kan frivilligt komme med i ordningen, og dermed skaffe sig adgang til midlerne i fonden.

Forslaget falder ikke i god jord. Det er ikke på grund af sympati for de udenlandske gæster, at islændingene er i oprør over forslaget. Problemet er forslaget om, at de selv skal betale for at besøge de steder som kommer med i ordningen. Ifølge internationale aftaler Island er underlagt, er det muligt at forskelsbehandle turisterne og de hjemmeboende.

”Náttúrupassi”, som gælder i tre år, skal ifølge forslaget koste 1.500 islandske kroner. Det svarer til ca. 75 gode danske kroner. Det er ikke et beløb som kommer til at vælte privatøkonomien hos mange islændinge. Det vil bøden på 15.000, hvis man bliver taget uden ”pass”, heller ikke gøre. Derimod er det tanken om at skulle vise et ”pass” for at færdes i naturen som giver mange islændinge kvaler.

Forslaget har været under udarbejdelse i lang tid og er bl.a. blåstemplet af så højt ansætte rådgivere som Boston Counsulting Group. Mange alternative finansieringsmodeller, som til eksempel ekstra afgift på hotel overnatninger eller flybilletter er drøftet og studeret. Den ansvarlige minister er overbevist om ”nattúrupassi” er den bedste model. Problemet er bare, at ministeren ikke har klaret at overbevise så mange andre om det samme, ikke engang politikere i egne rækker. Inden for turistbranchen er der heller ingen begejstring over forslaget. Derfor vil forslaget ikke blive vedtaget i sin nuværende form. Den ansvarlige minister er dog ikke bange og er overbevist om, at i så fald vil altinget komme med en anden løsning for at skaffe penge til fonden for udbygning af turistdestinationer. Og finansministeren er ligeglad, så længe han ikke behøver at åbne den gældsplagede statskasse til at finansiere gildet.

Eftirfarandi grein birtist i Morgunblaåinu í mars 2015:

Verkefnisstjórn Rammaáætlunar fékk á dögunum afhentar tillögur Orkustofnunar að virkjunarkostum til mats við þriðja áfanga rammaáætlunar. Meðal tillagna Orkustofnunar eru Norðlingaölduveita og Kjalölduveita. Nefndir virkjunarkostir eru áætlaðir í efri hluta Þjórsár, rétt sunnan við núverandi mörk friðlandsins í Þjórsárverum, vestan árinnar, á því svæði sem enn er ósnortið.

Flokkun virkjunarkosta og landsvæða í orkunýtingarflokk, biðflokk eða verndarflokk fer eftir lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun. Samkvæmt skýrslu verkefnisstjórnar við annan áfanga rammaáætlunar var komist að þeirri niðurstöðu að virkjunarsvæði Norðlingaölduveitu væri innan landsvæðis Þjórsárvera. Á grundvelli þeirrar niðurstöðu byggði Alþingi þingsályktun sína frá 2013 um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða. Landsvæðið skal í kjölfarið friðlýst. Friðlýsingarferlið er því hafið.

Lögin sem um þetta gilda voru samþykkt með þeim skýringum að virkjunarsvæði í vatnsafli miðist við allt vatnasvið fallvatns ofan þeirrar virkjunar sem nýtir fallið og farveg fallsvatnsins neðan virkjunar. Áform Orkustofunar ganga því beinlínis gegn gildandi lögum. Þau ganga jafnframt gegn ályktun Alþingis sem kveður á um að mannvirki rétt við fiðlandið yrði til lýtar og beinir athyglinni að sértsæðum fossum í Þjórsá sem yrðu fyrir neikvæðum áhrifum veituframkvæmda. Hún gengur líka í berhögg við niðurstöðu verkefnisstjóra annars áfanga rammaáætlunar sem segir í rökstuðningi fyrir flokkun Norðlingaölduveitu í verndarflokk að “hún feli í sér röskun vestan Þjórsár á lítt snortnu landi í jaðri Þjórsárvera, auk áhrifa á sérstæða fossa í Þjórsá. Kvíslaveitur hafa nú þegar virkjað þverár sem falla í Þjórsá að austan, en kvíslum vestan ár hefur verið hlíft. Virkjunarkostur sem liggur á jaðri svæðis með hátt verndargildi sem menn eru sammála um að eigi að njóta friðunar. Mannvirki rétt við friðland yrðu til lýta. Því þykir rétt að vernd á svæðinu verði látin hafa forgang.”

Það er því deginum ljósara að nefndir virkjunarkostir sem Orkustofun vill enn láta meta eru vestan við Þjórsá og fela í sér röskun á lítt snortnu landi í jaðri hinna dýrmætu Þjórsárvera, auk áhrifa á sérstæða fossa í Þjórsá, m.a. hin margrómaða foss Dynk. Þeir eru á landsvæði sem skal friðlýsa skv. lögum. Þetta gengur ekki!

Orkustofnun fer augljóslega gegn vilja löggjafans. Það sem verra er, stofnunin fer gegn anda laganna. Rauði þráður þeirra laga sem hér um ræðir er almenn sátt um virkjunarmál, samræming landsvæða og langtímasjónarmið. Þessa sátt má ekki rjúfa. Ég hvet Orkustofnun til að bæta ráð sitt, að fara að lögum og gæta meðalhófs í sínu mikilvæga starfi fyrir land og þjóð.

Skrifað í Nyt fra Island, december 2014:
Sommeren 2014 blev regnfuld i det Sydisland og solrig i nord. Turisterne kom i store flokke som aldrig før og bidrog til at styrke den skrantende økonomi. De kom for at beundre den flotte islandske natur med brede vidder og vulkaner. Mod sommerens slutning fik de noget virkelig stort at beundre: det farlige vulkansystem ved Bárðarbunga kom i udbrud. Udbruddet fortsætter i skrivende stund og betegnes nu som det største vulkanudbrud på Island i over 200 år. Islændingene menes at være gode til at leve med lunefulde vulkaner. Men at klare følgerne af finanskrisen i 2008 kan vise sig at være en større udfordring end vulkanerne.

Heldigvis blev det Holuhraun
I august 2014 begyndte vedvarende seismisk aktivitet under Bárðarbunga, som er en afsides beliggende vulkan, der sjældent går i udbrud. Den ligger under den nordvestlige del af Islands største bræ, Vatnajökull, nordvest for Grímsvötn, hvor der har været mange vulkanudbrud de seneste årtier. Den har en 700 m dyb caldera (krater) under ismassen, der er ca. 70 km² stor og op til 10 km bred. Bárðarbunga er med sine 2009 meter op mod himmelen Islands næsthøjeste bjerg, 101 m lavere end Hvannadalshnjúkur, der er Islands højeste punkt.

Undersøgelser viser, at Bárðarbunga har haft voldsomme udbrud i fortiden med enorme konsekvenser. Der bor ingen i nærheden af vulkanen, og den største risiko ved et udbrud anses for at være en enorm flodbølge af smeltevand fra Vatnajökull, som kan nå ned til lavlandet. De voksende jordbevægelser i løbet af sommeren blev derfor fulgt med stor spænding og omfattende beredskabsforberedelser. I en periode blev befolkningen i nogle områder i Nordisland evakueret til sikkert sted. Heldigvis kom udbruddet ikke op i selve Bárðarbunga, men lidt længere nordpå, i et område som hedder Holuhraun (hraun=lava). Lavaen er i skrivende stund strømmet ud af jorden i meget store mængder og dækker i dag ca. 80 km2 (tilsvarer Ærø´s størrelse). Målt i mængde lava er der tale om det største udbrud i over 200 år, og det kan blive ved i mange måneder eller år.

Luft, ikke lava, giver problemer
Det er ikke lavaen, som skaber problemer, men luftforureningen. Der opstiger langt mere svovldioxyd fra vulkanen i løbet af en dag end Europa´s idustrier udløser på samme tid. Alt efter vindretningen spreder den sig over Island med den konsekvens, at luftforureningen enkelte dage overstiger sundhedsfarlige grænser. Børn, ældre og svage anbefales da at holde sig indenfor. Sur-regn kan forventes, og det kan få konsekvenser, når våren kommer. Målinger i Nordsverige indikerer, at vulkanudbruddet i Island også kan påvirke luftkvaliteten i andre lande.

Trods den ubehagelige luft priser islændingene sig heldige, at ikke selve Bárðarbunga er gået i gang. Men det frygtes, at det kan ske, og man er i gang med at udvikle beredskabet til at klare en større naturkatastrofe.

Krisen var dyr…
Vulkanudbrud kan islændingene godt klare efter 1100 års erfaring. Men kan de også klare finanskriser? I oktober 2008 blev Islands tre store banker erklæret bankerot. Der var tale om en af verdens største bankerotter. Siden 2010 er det gået opad igen i økonomien. Inflationen er nede på europæisk niveau og renten falder, arbejdsløsheden er faldende og økonomien vokser mere end de fleste europæiske økonomier. Men islændingene har ikke nået at betale prisen for krisen, ifølge en ny opgørelse fra Den Internationale Monetære Fond (IMF).

Ifølge IMF kostede krisen direkte 44 % af bruttonationalproduktet (BNP). Det betyder ca. 2,4 millioner islandske kroner for hver islænding, – svarende til ca. 114.000 danske kroner. Dette er faktisk lidt mere end bankkrisen i Irland kostede samfundet. Efter den målestok blev den islandske bankkrise den tredje dyreste bankkrise i verden siden 1970. Tilsvarende regning for Finland pga. krisen efter 1990 var 15 % av BNP.

…og regningen skal betales
Regningen er ikke betalt. Statens gæld steg med 72 % av BNP, eller 1,224 milliarder islandske kroner som følge af krisen. Det er over 15 millioner kroner pr. familie på 4. Det er en regning, som skal betales på et eller andet tidspunkt. I dag betales renter af statsgælden. Der er tale om over 80 milliarder per år. Den gæld vil regeringen af med hurtigst mulig. Men det gør det vanskeligere at tilfredsstille de forventninger, islændingene har til staten. Strejker og protester har præget Island den seneste tid, og de har haft alvorligere konsekvenser end vulkanudbruddet i Holuhraun. Det ser endnu ikke ud til, at højre-center regeringen, der kom til magten sommeren 2013, har fundet en vej ud af krisen, som kan finde bred tilslutning i befolkningen.

Í síðasta hefti Nyt fra Island skrifaði ég eftirfarandi um vaxandi fjölda ferðamanna Íslandi:

”Hvad er der blevet af mit Island” tænkte jeg, da jeg sidste sommer vandrede sammen med nogle nordiske kollegaer ad Islands mest populære vandrerute fra Landmannalaugar sydpå til Thórsmörk. Vi havde bevidst valgt at tage af sted i slutningen af august mod slutningen af den traditionelle turistsæson, i forventning om at trafikken var stilnet af. Virkeligheden var en anden. Man kunne knapt gå i 10 minutter uden at møde nogle mennesker, som vandrede ad stien mod nord. På alle overnatningssteder var der mindst 100 vandrelystne, der havde samme planer som os. Der var kaos, eftersom faciliteterne kun var beregnet til det halve! Jeg huskede tyve år tilbage, da jeg vandrede samme vej. Dengang blev jeg glad over at man ikke var helt alene i verden, når man en sjælden gang mødte andre mennesker. Det var før ”Laugarvegurinn”, som vandreruten kaldes, af National Geographic blev betegnet som en af verdens smukkeste vandringsveje. Det var også før finanskrisen og det dramatiske vulkanudbrud i Eyjafjallajökull gjorde Island mere kendt i verden end selv klodens bedste og dyreste PR-Bureauer nogensinde vil kunne formå.

Den officielle statistik viser, at det ikke var en tilfældighed, at der var så mange fremmede på vandring ad ”Laugarvegurinn” på sommerens seneste dage. De sidste fire år er antallet af turister vokset med mellem 10 og 20 % pr år. I august 2014 besøgte over 150.000 turister Island, hvilket er mere end det dobbelte i forhold til august 2004. Man forudser, at i løbet af 2015 vil mindst 1 million turister finde vejen til Island. Tidligere prognoser viste, at det niveau først ville være nået i 2020, og at der derfor skulle være tid til at udbygge infrastrukturen og uddanne arbejdskraften for at sikre en ordentlig udvikling af turisterhvervet, som i dag er den vigtigste vækstfaktor i Islands økonomi og bidrager til valutaindtægter mere end selveste fiskeriet. Heldigvis kommer ikke alle turister om sommeren. I hovedstadsområdet og Sydisland varer sæsonen i dag året rundt.

”Er Island ved at blive Nordens Mallorca” var overskriften på en artikel i avisen Morgunblaðið sidste sommer. En tysk turist, som har besøgt Island 10 gange siden 1995, fortalte avisen om sommerens dårlige oplevelser på de mest populære turistdestinationer som Húsavík, Námaskarð, Jökulsárlón og Landmannalaugar. På alle steder var der overvældende mange turister, umuligt at finde parkeringsplads, og man skulle vente så længe som 2 timer på at få middagen serveret. ”Det er som om man var i Tyskland”, udtrykte den ellers islandsbegejstrede tysker og efterlyste det Island som hun kendte fra sine tidligere besøg: hvor der var fred og stilhed, så man kunne høre sit hjerte banke i takt med naturen.

Gudskelov er det ikke helt så slemt alle steder! Sidste sommer vandrede jeg flere dage rundt i Kerlingafjöll og tværs gennem Thjórsárver (permafrost område syd for Hofsjökull) i stilhedens verden uden at møde andre mennesker. Jeg sad også sammen med nogle gode venner under den islandske sommersol i stilhed og helt uforstyrret af turisme, ved vandfaldet Dynkur i Thjórsá; et vandfald som matcher både Gullfoss og Dettifoss hvad angår proportioner. Island er ikke så lille (over 100.000 kvadratkilometer) at en million turister kan klare at forstyrre det hele. Det er let at finde rigtig smukke steder, hvor man uforstyrret kan høre sit eget hjerte banke. Men det er en stor udfordring for islændingene at tage vare på deres rigdom i form af natur og landskab samt at tilrettelægge forholdene, så turister med høje forventninger ikke rejser hjem med kun sure minder. En årlig vækst på op til 20 % er uholdbar; turisterhvervet klarer ikke at opretholde servicen på et tilfredsstillende niveau. Stadig flere af de mest populære destinationer vil overstige grænse for et rimeligt forhold mellem antal besøgende og stedets mulighed for at kunne holde til det, rent natur- og facilitetsmæssigt. Det slider…

Man kan også mærke en vis irritation blandt de fastboende, som ikke direkte har deres levebrød af turismen. Mange af islændingenes kæreste rejsemål er belagt af turister året rundt. Turismen har også sine mørke sider ved at useriøse aktører med guldgraver mentalitet vil have en hurtig gevinst, den sorte økonomi florerer og statskassen får ikke sin rimelige andel. Det bliver heller ikke bedre ved at private nogle steder er begyndt at kræve betaling for adgang til naturattraktioner, noget som strider mod den ret til fri færdsel i naturen, som islændingene generelt finder er hellig.

Men turismen gavner også alle i Island på sin vis. Den bidrager til væksten i økonomi, større udbud af kollektiv trafik, restauranter og caféer og underholdning. Udbuddet, som alle islændinge kan have glæde af, virker som om indbyggertallet i landet ikke var 330.000, men det dobbelte. De besøgende beriger også gadelivet og vækker stolthed i den islandske folkesjæl.

Planlægning og rettidig omhu er ikke islændingenes stærke side, specielt ikke under gode tider. Derfor er der grund til at frygte, at det kan gå for Islands turisme som det gik for Mallorcas. Man kan lære af Mallorcas erfaring, som efter kollaps har genrejst et turisterhverv, som bygger på mere bæredygtige koncepter. Man kan også rette blikket mod Østrig, som har flere århundreders erfaring med stabil natur- og friluftslivsbaseret turisme. Planlægning og rettidig omhu forudsætter politisk mod og klog brug af de kompetencer, som turisterhvervet har udviklet de seneste årtier. De næste fem år vil afgøre, om Island formår at skabe et bæredygtigt naturbaseret turisterhverv.